Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorców z określonych w regulaminie serwisów internetowych Usługodawcy, zawierających w szczególności informacje i materiały na temat produktów finansowych, kryptowalut, giełd, kantorów oraz brokerów.

2. Usługodawcą w ramach Serwisów jest Loram sp. z o.o., ul Kopalniana 11, 42-290 Łojki, NIP: 5732908291 , REGON: 382004938, KRS: 0000762090.

3. Definicje pojęć użytych w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

– Serwis – serwis internetowy, którego wydawcą jest Usługodawca, w szczególności: kryptomag.pl, poradnik-inwestora.pl, oraz każdy inny, którego wydawcą jest Usługodawca.

– Usługobiorca – każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisów w sposób zgodny z Regulaminem w celach w nim wskazanych.

– Podmioty współpracujące – osoby trzecie, w szczególności giełdy kryptowalut, kantory kryptowalut, domy maklerskie, banki, oraz inne instytucje finansowe, którym Usługodawca może udostępniać, za zgodą Usługobiorcy, jego dane osobowe, w celu przedstawienia oferty na świadczenie usług,

Świadczenie usług drogą elektroniczną

4. Usługodawca nieodpłatnie świadczy w Serwisie następujące usługi drogą elektroniczną:

– informacyjne – polegające na publikowaniu w Serwisie ogólnodostępnych informacji o produktach i usługach Podmiotów współpracujących,

– informacyjno-marketingowe – w ramach których Usługobiorca kojarzony jest z Podmiotem współpracującym w sposób umożliwiający przekazanie danych niezbędnych dla przedstawienia oferty na świadczenie usług lub też oferowane są mu produkty Podmiotów współpracujących dobrane w oparciu o analizę zachowań i preferencji Usługobiorcy,

5. W ramach usług informacyjnych Usługodawca może przesyłać, za wyraźną zgodą Usługobiorcy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. W ramach usług informacyjno-marketingowych Usługodawca może:

– zamieszczać w Serwisie formularze kontaktowe Podmiotów współpracujących lub odnośniki do serwisów internetowych Podmiotów współpracujących, w celu samodzielnego wypełnienia przez Usługobiorcę w sposób umożliwiający kontakt Usługobiorcy z Podmiotem współpracującym, w szczególności wyrażenie zgody na przedstawienie przez Podmiot współpracujący oferty na świadczenie usług,

– wypełnić, za zgodą Usługobiorcy i w jego imieniu, wskazany powyżej formularz kontaktowy.

7. Usługodawca nie jest, w ramach usług wskazanych powyżej, pośrednikiem finansowym, pośrednikiem ubezpieczeniowym, pośrednikiem kredytowym lub pośrednikiem kredytu konsumenckiego w rozumieniu odnośnych przepisów. Zastrzeżenie to nie dotyczy czynności wchodzących w skład pośrednictwa, jednakże w takim przypadku Usługodawca wyraźnie poinformuje Usługobiorcę o charakterze usług przed skorzystaniem z usług pośrednictwa świadczonych przez Usługodawcę.

8. Materiały, informacje i dane publikowane w Serwisie nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Materiały te nie stanowią także rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek z Podmiotów współpracujących lub innym podmiotem.

9. Materiały, informacje i dane publikowane w Serwisie pochodzą z ogólnie dostępnych, publicznych źródeł, są uaktualniane na bieżąco, ale mimo najlepszych starań Usługodawcy mogą odbiegać (w szczególności z przyczyn technicznych) od rzeczywistych danych.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji o produktach finansowych i innych usługach udostępnionych przez Podmioty współpracujące, jak również za inne dane prezentowanie w Serwisie Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Podmiotów współpracujących, w szczególności za:

– treść oferty,

– sposób przetwarzania danych osobowych przez Podmioty współpracujące,

– sposób wykonania zawartej umowy.

12. Usługobiorca może korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.

13. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Usługobiorcy korzystającemu z Serwisu nie wolno w żaden sposób dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

15. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy bezpłatny dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie.

16. Zawarte w Serwisie opinie wyrażone przez Usługobiorców w komentarzach wyrażają poglądy i opinie ich autorów. Usługodawca nie odpowiada za treść wiadomości publikowanych w komentarzach. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji i usuwania komentarzy bez podania przyczyny.

17. Usługodawca wskazuje, że przedstawione wyliczenia oraz zestawienia opierają się na wypracowanej metodologii i nie mogą stanowić odniesienia do zestawień przygotowywanych przez inne podmioty. Wybór oferty powinien być poprzedzony jej dogłębną analizą.

18. Wszelkie informacje udostępnione w Serwisie nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego czy prawnego.

19. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w Serwisie nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.

Ochrona prywatności

20. Usługodawca określa warunki i sposób przetwarzania danych osobowych Usługobiorców w Polityce prywatności dostępnej pod adresem:

– https://www.kryptomag.pl/polityka-prywatnosci

– https://www.poradnik-inwestora.pl/polityka-prywatnosci

oraz w informacji stanowiącej element formularzy.

Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych w sposób określony przepisami rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych oraz obowiązującym ustawodawstwem krajowym.

21. Serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

22. Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz korzystanie przez Usługodawcę z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne, poprzez wypełnienie stosownego formularza oraz zaznaczenie wskazanych oświadczeń. Ewentualne przetwarzanie danych osobowych Internautów (np. zapisujących się do newslettera Serwisu) odbywa się na zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest szczegółowo opisane w Polityce Prywatności.

Prawa autorskie

23. Serwis jako całość, a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią przedmiot praw Usługodawcy i mogą być wykorzystane przez Usługobiorców wyłącznie do celów zgodnych z ich przeznaczeniem.

24. Informacje i materiały zamieszczone w Serwisie mogą być wykorzystywane przez Usługobiorców tylko dla użytku osobistego.

25. Wykorzystywanie informacji zamieszczonych w Serwisie do celów innych niż do użytku osobistego, a w szczególności do celów komercyjnych, w tym kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnego, pisemnego zezwolenia ze strony Usługodawcy.

Reklamacje

26. Każdy Usługobiorca ma prawo wniesienia reklamacji związanej ze sposobem świadczenia usług, w szczególności niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę, a także dotyczącą:

– sposobu lub jakości świadczenia usług,

– działalności Serwisu.

27. Usługobiorca składa reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres admin (at) kryptomag.pl bądź pocztą, na adres Usługodawcy: Loram Sp. z o.o., ul. Kopalniana 11, 42-290 Łojki.

28. Usługobiorca może złożyć reklamację dotyczącą sposobu świadczenia usług przez Podmioty współpracujące w sposób określony przez ten Podmiot współpracujący.

Postanowienia końcowe

29. Usługodawca może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w Serwisie.

30. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:

– zmianę przepisów prawa,

– rozszerzenie funkcjonalności Serwisu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług,

– zmianę sposobu świadczenia usług.

31. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14 marca 2019 r.

Poradnik Inwestora
Logo