Jakie jest ryzyko inwestowania w obligacje skarbowe?

Każda inwestycja wiąże się z większym lub mniejszym ryzykiem. I choć obligacje skarbowe są postrzegane jako jedna z najbezpieczniejszych form oszczędzania to nie są zupełnie wolne od ryzyka. W tym artykule poznasz wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem inwestowania w skarbówki oraz dowiesz się czy Państwo może nie wykupić obligacji.

Zanim zainwestujesz w obligacje

Inwestowanie w obligacje skarbowe wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka, których inwestor musi być świadomy. Sięgając po papiery dłużne Skarbu Państwa narażeni jesteśmy na ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, ryzyko zmiany stopy procentowej, ryzyko inflacji oraz ryzyko kursowe.

Ryzyko kredytowe

To podstawowe ryzyko tych papierów wartościowych. Ryzyko, że emitent obligacji (Skarb Państwa) stanie się niewypłacalny, zanim obligacja osiągnie termin zapadalności.

Ryzyko rynkowe

Ryzyko, że wartość obligacji będzie się zmieniać wraz ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi. Bardzo na czasie. Zupełnie inne warunki mają osoby, które nabyły obligacje na początku roku od tych kupujących pod koniec roku.

Ryzyko zmiany stopy procentowej

Ryzyko, że cena obligacji spadnie wraz ze wzrostem stóp procentowych. Dynamika zmian stóp procentowych jest w ostatnim czasie nieprawdopodobna. Jedne z obligacji są wręcz bezpośrednio oparte o stopę referencyjną NBP.

Ryzyko inflacji

Ryzyko, że całkowity zwrot z obligacji nie ochroni oszczędności przed inflacją. Bardzo prawdziwe i realne ryzyko. Obecna konstrukcja obligacji niestety nie pozwala na pobicie inflacji.

Ryzyko kursowe

To ostatnie ryzyko dotyczy głównie osób inwestujących w obligacje skarbowe innych krajów

Jakie jest ryzyko w inwestowania w obligacje skarbowe?

Zastanawiasz się jakie jest ryzyko inwestowania w obligacje skarbowe? Obligacje skarbowe należą do jednych z najbezpieczniejszych form inwestycji. Za wykup obligacji odpowiada Skarb Państwa. Za tę formę zadłużenia Skarb Państwa odpowiada całym swoim majątkiem. Czy zatem istnieje możliwość, że Państwo nie odda nam pieniędzy i stracimy kwotę zainwestowaną w obligacje? Jest taka możliwość, ale tylko wtedy jeśli Państwo zbankrutuje lub pojawią się nadzwyczajne okoliczności.

Państwo Polskie jeszcze nigdy nie zbankrutowało ale posiada w swojej historii jeden niechlubny incydent kiedy obligacje skarbowe nie zostały wykupione. Dotyczy on obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych przed II wojną światową. Jak można wyczytać w licznych sprawozdaniach z rozpraw sądowych, przedwojenne obligacje skarbowe nigdy nie zostały wykupione w terminach wskazanych w warunkach emisyjnych.

Jak pokazuje historia konflikt zbrojny może, choć nie musi, być pretekstem aby emitent nie wywiązał się ze swojego obowiązku. Zostawmy jednak ten czarny scenariusz na boku i przejdźmy do oceny czy Polska może zbankrutować w wyniku złego gospodarowania finansami publicznymi.

Dług publiczny Polski i innych krajów. Czy Polska może zbankrutować?

Czy zatem Polska może zbankrutować? Jest to możliwe, ale bardzo mało prawdopodobne. Dług publiczny Polski wynosi prawie 1,5 biliona złotych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca jest to około 39 tysięcy złotych. Brzmi przeraźliwie, jednak jeśli porównamy dług publiczny do produktu krajowego brutto, wynosi on 56,8% PKB. Mimo wszystko, pod względem długu publicznego Polska wypada lepiej niż wiele krajów Unii Europejskiej. Dług publiczny UE w relacji do PKB wynosi prawie 91%, natomiast w strefie euro jest to już 98%. Pod względem długu publicznego w UE na podium znajduje się Grecja z długiem 205% PKB, kraje takie jak Francja czy Belgia są zadłużone na ok. 115% PKB. Najniższe zadłużenie w Unii ma Estonia i wynosi ono 18% PKB. 

Struktura długu publicznego Polski

Jaka część długu publicznego Polski to dług zaciągnięty zagranicą? W kwietniu 2021 dług zaciągnięty w kraju wynosił 851 mld złotych, natomiast dług zagraniczny wynosił 270 mld złotych. A zatem dług zagraniczny stanowi 24% całego długu Polski. Można zaobserwować systematyczny spadek udziału długu zagranicznego w całkowitym długu publicznym Polski. Dla porównania w 2014 roku poziom zadłużenia zagranicznego wynosił ok. 36%. Udział długu w walutach obcych w całym długu Skarbu Państwa wyniósł 24,1%,  i spadł nieznacznie w porównaniu z końcem 2020 roku.

Podsumowanie

Podsumowując, obligacje skarbowe to jedna z najbezpieczniejszych form lokowania pieniędzy. Pomimo wielu ryzyk i tak należy do czołówki bezpiecznych form inwestycji

Nie licz jednak, iż przy pomocy obligacji pokonasz inflację. Papiery Skarbu Państwa pomogą ci jedynie podnieść wartość nominalną kapitału.

Podziel się swoją opinią

Dodaj komentarz:

Poradnik Inwestora
Logo